Gadewch Ond Olion Pawennau – Ennill drwy Waredu

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i chi am wneud y peth iawn a gosod esiampl dda drwy glirio ar ôl eich ci.
I ni, rydych chi eisoes yn enillydd.

Yma yn Carwch Eich Cartref, rydym yn hoffi dathlu’r rhai sy’n gofalu am eu hamgylcheddau ac yn ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.
Hoffem eich gwahodd i gystadlu yn ein raffl i ennill Cerdyn Rhodd Caerdydd AM BYTH gwerth £50

Mae’n rhaid gwaredu i ennill!

  Datganiad

  Cyn cyflwyno’r cais hwn rhaid i chi gytuno i’r amodau canlynol:

  • Rwyf wedi cael fy ngwahodd i gymryd rhan yn y raffl hon o ganlyniad i mi glirio ar ôl ci yn fy ngofal.

  • Deallaf mai dim ond unwaith y gallaf gystadlu ym mhob raffl.

  • Rwy'n deall y gall Carwch Eich Cartref gysylltu ag enillwyr, i ymddangos yn y cyfryngau cymdeithasol neu i hyrwyddo yn y wasg.

  Caiff y wybodaeth a rowch yn y ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol. Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i Gyngor Caerdydd ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd. Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill. Gallwch dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â carwcheichcartref@caerdydd.gov.uk. Os felly, byddwn yn rhoi'r gorau i brosesu cyn gynted ag y gallwn. Fodd bynnag, ni fydd yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wnaed cyn i chi dynnu’r cydsyniad yn ôl. Mae gennych hefyd hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech chi ofyn am gopi, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod. Byddwn ond yn cadw'ch data cyhyd ag y bydd ei angen arnom i gyflawni ein dibenion, gan gynnwys unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd. Bydd eich data'n cael ei gadw'n ddiogel yn unol â pholisïau a gweithdrefnau'r Cyngor.

  Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

  © Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd