Carwch eich cartref

Ymgyrch Cyngor Caerdydd i lanhau strydoedd a chymunedau’r brifddinas yw Carwch eich Caerdydd ac mae croeso i chi i gyd i gymryd rhan!  Gallwch ymuno gyda grŵp sy’n casglu sbwriel, gwneud tipyn bach o arddio dinesig, neu roi gwybod i ni am dipio anghyfreithlon – mae e i gyd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r lle rydych chi’n byw.

I gael gwybod mwy cliciwch ar y penawdau isod neu cysylltwch â’r tîm ar 029 2071 7564 neu carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk

:

Dewch yn Ymgyrchydd Sbwriel

A oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu eich cymuned leol a helpu i godi sbwriel oddi ar strydoedd Caerdydd? Yna beth am ddod yn Ymgyrchydd Sbwriel!

Os byddwch yn cofrestru fel Ymgyrchydd Sbwriel, yna gallwch fenthyg offer codi sbwriel a bagiau pinc o’ch hyb a/neu lyfrgell leol. Rydyn ni’n ei gwneud hi’n syml i fod yn rhan o’r byd gwerth chweil o godi sbwriel!

Os oes gennych fwy o ddiddordeb mewn codi sbwriel gyda grŵp, yna gallwch ddod o hyd i fanylion grwpiau codi sbwriel lleol Caerdydd yma.

Os ydych yn mynd allan, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau diogelwch isod a gadewch i ni wybod beth rydych chi’n ei wneud – rydym wrth ein bodd â lluniau! Gallwch e-bostio lluniau i CarwchEichCartref@caerdydd.gov.uk

Casglu sbwriel – arferion gweithio diogel

Rydych chi’n gyfrifol am eich diogelwch eich hun pan fyddwch allan. Darllenwch ein cyfarwyddiadau diogelwch a’u dilyn pan fyddwch yn codi sbwriel. Byddwch yn synhwyrol a pheidiwch â chymryd risgiau.

  • Peidiwch â mynd allan os ydych chi’n teimlo’n anhwylus neu os ydych chi’n dangos symptomau annwyd neu ffliw, neu os oes gennych dymheredd uchel neu beswch newydd a pharhaus.
  • Peidiwch byth â chodi sbwriel gyda’ch dwylo; defnyddiwch grafanc codi sbwriel bob tro.
  • Os ydych chi’n dymuno defnyddio menig i godi sbwriel, defnyddiwch eich menig personol eich hun. Golchwch eich dwylo yn drylwyr am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth cyn ac ar ôl codi sbwriel.
  • Gwisgwch esgidiau sy’n cau am eich traed a dillad synhwyrol a phriodol, sy’n addas i dywydd newidiol Caerdydd.  Os bydd yn braf, gwisgwch ddillad â llewys, het, eli haul a chofiwch yfed digon o ddŵr. Os gallwch gael gafael ar fest gwelededd uchel rydym yn argymell i chi ei gwisgo.
  • Sicrhewch fod ffôn symudol â batri llawn wrth law rhag ofn y bydd argyfwng.
  • Peidiwch â chodi sbwriel yn agos at ffyrdd prysur neu gyflym (mae yna draffig o hyd), ar gledrau’r rheilffordd neu gerllaw, neu gerllaw neu mewn dŵr. Hefyd cofiwch fod yn ymwybodol o’r dirwedd gyffredinol.
  • Dim ond mewn ardaloedd wedi’u goleuo’n dda a lle mae gwelededd da y dylech godi sbwriel.   Peidiwch â chodi sbwriel gyda’r nos neu ar ôl iddi nosi.
  • Byddwch yn ofalus wrth godi sbwriel mewn ardaloedd lle mae llystyfiant. Gall y tir fod yn anwastad a gall planhigion guddio peryglon.

Bydd ein criwiau ond yn casglu bagiau sydd wedi’u darparu ar gyfer gwirfoddolwyr ac NI fydd yn casglu bagiau du. Cysylltwch â ni os hoffech gael rhai.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â carwcheichcartref@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 02920 717564.

There are currently no scheduled events.

Dull dim goddef taflu sbwriel

Bydd hysbysebu trwy’r ddinas yn atgoffa’r bobl sy’n mynnu taflu ysbwriel yn ddi-hid y gallent wynebu dirwyon os yw swyddogion gorfodi’n eu dal nhw’n taflu.

Mae’r swyddogion gorfodi’n defnyddio Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 i gyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig o isafswm o £100 am daflu ysbwriel hyd at ddirwy heb gyfyngiad swm gan y llys am droseddau tipio anghyfreithlon.

Mae nifer o dimau gorfodi’n gweithredu yn y ddinas ac mae tîm ychwanegol nawr yn gweithio yn ardaloedd y myfyrwyr.

Nid yw’r Swyddogion Gorfodi’n canolbwyntio’n unig ar eiddo preswyl neu fusnes nad ydyn nhw’n rhoi eu gwastraff allan i’w gasglu’n gywir ar y palmant. Maen nhw hefyd yn cymryd camau gorfodi yn erbyn y rhai sy’n storio gwastraff yn anghyfreithlon o flaen eu heiddo a chwmnïau neu unigolion sy’n gosod sgipiau ar y briffordd neu ar dir y Cyngor heb ganiatâd cywir.

Gweld gwyboadeth am eich casgliadau neu gweld gwybodaeth am y dirwyon gallwch eu hwynebu.

Codi Ymwybyddiaeth am Ailgylchu

Mae cyfrannu trwy ailgylchu a chompostio yn hanfodol i’r ddinas. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu heriol sy’n uwch na’r targedau a osodwyd yn Lloegr. Mae ar y ddinas angen ailgylchu a chompostio 64% o’r gwastraff erbyn 2020 a chynyddu hynny i 70% erbyn 2025.

Hoffem ni ddiolch i’r rhai sy’n gweithio gyda ni ac yn gwahanu eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.

Gall holl awdurdodau lleol Cymru wynebu cosbau ariannol os nad ydynt yn cyrraedd y targedau. Gall hyn fod cymaint â £400 000 am bob pwynt canran dan y targed y maen nhw. Mae o fudd i’r trethdalwr bod pawb yn chwarae eu rhan ac yn ailgylchu a chompostio cymaint o’u gwastraff ag sy’n bosib.

Sut i wahanu eich gwastraff

Targedu myfyrwyr

Mae tîm Carwch Eich Caerdydd yn cynnig ymweld â phob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yng Nghaerdydd.  Gallwn fynd â phlant i gasglu sbwriel yn lleol neu gallwn ddod i mewn i wasanaeth yr ysgol neu’r dosbarth i siarad am sbwriel a thipio anghyfreithlon.

Rydym hefyd yn cynnal cynllun bathodyn Carwch Eich Caerdydd i aelodau’r Sgowtiaid a’r Geidiaid, am ddim i bob uned yng Nghaerdydd.

I ofyn am ymweliad â’ch ysgol, neu am y pecyn bathodyn Carwch Eich Caerdydd, cysylltwch â’r tîm ar 029 2071 7564 neu carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd