• All
 • Ailgylchu
 • Gaeaf
 • Gwanwyn
 • Haf
 • Hydref
 • Nadolig
 • Penodol o ran dyddiad
 • Pŵer Pobl
 • Recycling
 • TDyu ôl i’r llenni
 • Ymgyrchoedd Cenedlaethol

Ydyn nhw’n gompostiadwy? Ydyn nhw’n fioddiraddiadwy? – Beth yw’r ‘eco-blastigau’ hyn a sut ydych chi’n eu gwaredu?

Mae’n ymddangos bod stori arall sy’n peri pryder yn dod i’r amlwg bob wythnos am y peryglon, a achosir gan ein defnydd gormodol o blastig, i’r gymdeithas a’r blaned.  Mae hyn wedi ysbrydoli pobl i chwilio am ddewisiadau amgen ar gyfer y plastigau untro yn eu bywydau.   Mae hefyd wedi annog cwmnïau i greu deunyddiau newydd sy’n honni mai dyma’r ateb i’n problem blastig fel bioblastigau neu blastigau bioddiraddadwy.     Felly, beth yw’r deunyddiau hyn, sut maen nhw’n wahanol i’n cynhyrchion plastig arferol a sut ddylech chi eu gwaredu yng Nghaerdydd? Beth yw’r plastigau ‘eco’ hyn? Mae nifer cynyddol o blastigau amgen yn dod i’r amlwg ar y farchnad ac mae manteision y deunyddiau hyn o’u cymharu â phlastigau confensiynol yn aml yn cael eu trafod yn y diwydiant, gan gynnwys pa mor hawdd yw eu gwaredu. Mae’r tabl yn dangos trosolwg byr o’r prif ddewisiadau amgen i blastigau a ph’un a ydynt yn ailgylchadwy. Math o Blastig Disgrifiad Enghreifftiau o Logos Ailgylchadwy? Plastigau Bioddiraddadwy Plastigau sydd, dan amodau penodol, yn cael eu dadelfennu’n naturiol gan bethau byw e.e. pridd, dŵr, neu gompost.   Gall hyn gymryd cyfnodau amrywiol o amser ac ni fydd o reidrwydd yn arwain at rywbeth sy’n fuddiol […]

Easy Fundraising

Partneriaid Easy Fundraising gyda dros 7000 o frandiau sy’n cyfrannu rhan o’r hyn y mae pobl yn ei wario gyda nhw i achos o’u dewis. Gallwch gofrestru eich achos gyda nhw ac yna ar ôl i chi ddechrau ennill cefnogwyr, byddwch yn codi arian wrth iddynt siopa ar-lein. I gael gwybod mwy ynghylch sut y gallwch gofrestru eich achos, ewch yma: Tudalen cofrestru eich achos da | easyfundraising Neu i gofrestru a dechrau codi arian ar gyfer eich hoff achos ewch yma: Tudalen creu cyfrif | easyfundraising

Carwch Eich Parciau 2023

Mae’r haf yma ac mae’n bryd mwynhau ein parciau gwych.   Dewch i gwrdd â’r Tîm Carwch Eich Cartref ac ymuno â ni ar gyrch i gasglu sbwriel yn y parc. Bydd ein Gasebo Carwch Eich Cartref allan a byddwn yn cynllunio strafagansa casglu sbwriel! Dewch i chwarae Bingo Sbwriel! Faint o’n heitemau Bingo Sbwriel allwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn eich parc lleol? Byddwn yn casglu sbwriel mewn gwisg ffansi, felly os ydych chi awydd casglu sbwriel yn eich ardal leol wedi gwisgo fel eich hoff gymeriad teledu neu greadur ffantasi, dewch draw! Gall unrhyw un sy’n casglu sbwriel gyda ni wedyn blannu hadau blodau yn ein compost. Compost sy’n cael ei wneud o Wastraff Gardd Caerdydd! Mae’n gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i’r ardal leol, yn ogystal â dod i nabod eich cymdogion ychydig yn well. Ble:  25/07/23 Parc Sglefrio Llaneirwg – y tu allan i Hyb Llaneirwg 27/07/23 Parc Coed y Nant – ar ymyl orllewinol y llyn 01/08/23 Parc Caedelyn – cwrdd yn yr ardal chwarae plant 03/08/23 Parc y Tân – mynedfa Stryd Virgil / Virgil Court 08/08/23 Cae Rec y Rhath – ger Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan 10/08/23 Parc y Sblot […]

Wythnos Gwirfoddolwyr 2023

Yr wythnos hon yw Wythnos Gwirfoddolwyr 2023, sef wythnos pan fyddwn yn cydnabod ein holl wirfoddolwyr gwych a’ch cyfraniad i’n cymunedau. Hoffem ddiolch i bob un ohonoch sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth i’n dinas.  Mae’r amser a’r ymroddiad rydych chi i gyd yn ei roi yn wirioneddol ysbrydoledig, ac mae’n anrhydedd i ni weithio ochr yn ochr â chi i gyd. Diolch i grwpiau Cymunedol anhygoel “Cadwch yn Daclus” ar draws y ddinas sy’n ysbrydoli ac yn grymuso cymunedau i ddod at ei gilydd i weithio ar y cyd trwy eu gweithredoedd a’u hangerdd.  Diolch i Ymgyrchwyr Sbwriel ac Arwyr Sbwriel anhygoel Carwch Eich Cartref (CEC) sy’n cymryd rhan yn annibynnol ond sy’n ysbrydoli eraill i gymryd rhan hefyd – mae dros 600 o Hyrwyddwyr Sbwriel a thros 300 o Arwyr Sbwriel erbyn hyn. Diolch i’n Hysgubwyr Mawr, a gliriodd dros 1500 o fagiau o ddail o’r strydoedd y tymor diwethaf. Diolch i’n holl Ymgyrchwyr Gadael Olion Pawennau yn Unig a’ch ffrindiau pedair coes sydd yn arwain trwy esiampl ac yn cefnogi eich cymunedau i ofalu am lwybrau cerdded cŵn yn y ddinas. Mae dros 200 ohonoch chi nawr! Diolch i holl Hyrwyddwyr Sbwriel Cadwch Gymru’n Daclus a sefydliadau lleol […]

Tetra Paks – Ateb i’r cyfyng-gyngor plastig untro neu’n broblem ynddynt eu hunain?

Mae Tetra Pak neu cartonau dod yn olygfa gyfarwydd wrth siopa. Maent yn cynnwys sudd, llaeth, tomatos a chymaint mwy. Ar draws y byd mae pobl yn chwilio am ateb ar gyfer y swm enfawr o blastig untro rydyn ni’n mynd drwyddo fel cymdeithas. Ac mae llawer o bobl yn pendroni a allan nhw leihau eu defnydd o blastig untro drwy newid i brynu rhai cynhyrchion mewn poteli plastig Tetra Pak yn lle hynny. Mae gan Tetra Pak ôl troed carbon isel gan eu bod yn olau, ac mae modd eu hailgylchu’n llawn. Fodd bynnag, y rhinweddau sy’n ei gwneud yn ddeunydd pecynnu gwych hefyd yw’r rhinweddau sy’n achosi problemau wrth geisio eu hailgylchu. Nid yw Tetra Paks wedi’u gwneud o gardfwrdd, er eu bod yn ymddangos felly, ond maent mewn gwirionedd yn ddeunydd cymysg. Wedi’u gwneud ar gyfartaledd o haenau o bapurfwrdd (70%), alwminiwm (5%), a phlastig polyethylen (25%)! Mae’r amrywiaeth hwn o haenau a sut maen nhw’n cael eu huno gyda’i gilydd mewn gwirionedd yn gwneud cartonau Tetra Pak yn anodd i’w hailgylchu gan fod yn rhaid gwahanu pob deunydd. Mae’n bosib ond gan ei bod yn broses arbenigol mae llawer o Gynghorau, gan gynnwys Caerdydd, ddim yn […]

Diolch i’n holl Wirfoddolwyr! – Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr 2022

Hoffai Carwch Eich Cartref ddiolch yn fawr iawn i wirfoddolwyr Caerdydd a dathlu 12 mis anhygoel o weithredu fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr 2022. Er gwaethaf yr angen i addasu i lefelau rhybudd Covid-19 amrywiol yn 2021 a 2022, mae ein gwirfoddolwyr wedi cwblhau mwy o weithgareddau nag erioed ers mis Ebrill y llynedd.  Cynhaliwyd dros 5500 o weithgareddau rhwng mis Ebrill 2021 a mis Ebrill 2022, a arweiniodd at gasglu 14,847 o fagiau o sbwriel – roedd 858 o’r rheini’n fagiau o ddeunydd ailgylchadwy, wedi’u gwahanu’n ddiwyd gan wirfoddolwyr wrth gasglu sbwriel. Llwyddodd casglwyr sbwriel unigol penodedig a sesiynau glanhau cymunedol a drefnwyd gan drigolion lleol i wneud cyfanswm o 14,663 o oriau gwirfoddoli rhyngddynt dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda grwpiau casglu sbwriel newydd yn ffurfio a diddordeb mawr yn y Cynllun Ymgyrchwyr Sbwriel. Mae Cadwch Gymru’n Daclus a Chyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi’r holl weithgareddau gwirfoddol.  Dywedodd Charlotte, o ymgyrch Carwch Eich Cartref Cyngor Caerdydd: “O’m blwyddyn gyntaf yn cydlynu Carwch Eich Cartref, rwyf wedi fy ysbrydoli gymaint gan wirfoddolwyr anhygoel Caerdydd sy’n rhoi o’u hamser a’u hegni i wella ein dinas. Rydym mor lwcus, ac mae’n anrhydedd i weithio gyda phobl mor anhygoel, sy’n […]

Cronfa Gymunedol Viridor a’r Prosiect Gwyrdd

Mae Cronfa Gymunedol Viridor a’r Prosiect Gwyrdd yn rhodd o £50,000 y flwyddyn y mae Viridor wedi ymrwymo i’w darparu i fentrau cymunedol sy’n gweithredu yn rhanbarthau’r Awdurdod Lleol sy’n rhan o’r Prosiect Gwyrdd, gan gynnwys Cyngor Dinas Caerdydd. Bydd y rhodd ar gael bob blwyddyn o fis Ebrill 2016 am 25 mlynedd. Dyfernir cyllid prosiectau ar gyfres o feini prawf sy’n seiliedig ar gynaliadwyedd, angen lleol, cynnwys y gymuned, gwerth am arian ac addysg. Cynhelir cyfarfodydd y panel bob chwarter tuag wythnos gyntaf y mis ym mis Mawrth, Mehefin, Medi a Rhagfyr. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd un mis cyn cyfarfod y panel a chaiff ceisiadau eu dosbarthu i’r panel o fewn pythefnos i’r cyfarfod Swm: Yn amrywio Dyddiad Cau: Parhaus Gwnewch Gais Drwy: Viridor | UK’s Recycling, Resource & Waste Management Company

Gadewch ond Olion Pawennau

Beth yw ymgyrch ‘Gadewch ond Olion Pawennau’? Ffordd gyfeillgar, anymosodol o newid agweddau ac ymddygiad o ran baw cŵn. Mae perchnogion cŵn a’u cŵn yn cofrestru i fod yn Ymgyrchwyr lleol, gan arwyddo’r Addewid, a gellir eu nabod gan fathodynnau bychain ‘Gadael Dim Ond Ôl Troed’ y gallan nhw a’u cŵn eu gwisgo. Maen nhw’n cario bagiau ychwanegol felly os nad oes gan berchennog ci fag gallant ofyn i  Ymgyrchydd. Yr Addewid Gadewch ond Olion Pawennau Byddaf yn glanhau ar ôl fy nghi bob tro ac yn gwaredu’r bag yn briodol. Byddaf i a’m ci yn gwisgo’n bathodynnau Ymgyrchydd lle bo’n bosibl i ddangos i eraill ein bod yn Ymgyrchwyr. Byddaf yn cario bagiau ychwanegol i’w rhoi i bobl os oes angen. Er fy mod yn Ymgyrchydd ni fyddaf yn herio cerddwyr cŵn eraill am adael i’w cŵn faeddu. Deallaf nad ymgyrch sy’n hybu gwrthdaro rhwng pobl yw ‘Gadewch ond Olion Pawennau’ ond mae’n ffordd gyfeillgar o atgoffa cerddwyr cŵn eraill i newid agweddau ac ymddygiad. Cytunaf i gymryd rhan mewn arolygon ymgyrch gan Gyngor Caerdydd. I gael gwybod mwy, neu i ddod yn ymgyrchydd,  cysylltwch â’r tîm ar 029 2071 7564 neu carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk neu yma. A pheidiwch ag anghofio […]

Nadolig Diwastraff

Mae’r Nadolig i lawer yn adeg llawen o’r flwyddyn lle mae ffrindiau a theulu yn dod at ei gilydd. Yn anffodus, mae hefyd yn aml yn arwain at gynhyrchu gormod o wastraff. Efallai eich bod wedi bod yn meddwl, sut y gallaf leihau faint o wastraff a gynhyrchir yn fy nghartref y Nadolig hwn?  Wel, mae gennym rai awgrymiadau am ffyrdd bychain y gallwch leihau eich gwastraff a chael Nadolig mwy cynaliadwy! Gallwch roi cynnig ar un neu ddau, neu hyd yn oed bob un ohonynt! Bwyd Cynlluniwch eich cinio Nadolig a’ch bwyd ar gyfer faint o bobl rydych chi’n eu bwydo a cheisiwch beidio â gor-brynu bwyd. Mae Caru Bwyd Casáu Gwastraff wedi creu cynllunydd dognau i helpu! Defnyddiwch unrhyw fwyd dros ben drwy ei wneud yn bryd arall. Dyma rai syniadau am ryseitiau i’ch rhoi ar ben ffordd. Os oes gennych rywfaint o fwyd na allwch ei ddefnyddio neu wastraff cynhyrchion (e.e. esgyrn neu bilion llysiau), gwnewch yn siŵr eu bod yn mynd i mewn i’ch cadi gwastraff bwyd fel y caiff ei ddefnyddio i greu ynni. Os ydych yn chwilio am fwy o ysbrydoliaeth i leihau eich gwastraff bwyd eleni, mae gan Caru Bwyd, Casáu Gwastraff awgrymiadau […]

Diddordeb mewn Cadw Caerdydd yn Daclus? Byddem wrth ein bodd yn eich cael yn rhan o’r tîm!

Efallai eich bod wedi gweld casglwyr sbwriel gwirfoddol ar waith neu fagiau pinc neu goch wrth ymyl biniau sbwriel yn barod i’w casglu.  Mae mwy a mwy o bobl anhygoel yn ymuno â’r mudiad i wneud Caerdydd yn lle taclusach.   Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bob gwirfoddolwr am y gwahaniaeth enfawr a wnewch i’n dinas, rydym mor lwcus i’ch cael yn rhan o’r tîm. Os oes diddordeb gennych mewn cymryd rhan, ond nad ydych yn siŵr sut, darllenwch ymlaen i gael gwybod am y gwahanol opsiynau. Cymerwch ran mewn sesiwn casglu sbwriel gyda’ch grŵp lleol Mae llawer o grwpiau casglu sbwriel sefydledig ledled Caerdydd, sy’n gwneud gwaith anhygoel yn trefnu digwyddiadau casglu sbwriel i drigolion gymryd rhan ynddynt.  Mae’r digwyddiadau hyn yn wych ar gyfer cwrdd â phobl eraill o’r un anian a gweld effaith ymdrech ar y cyd.  Os ydych chi’n hoffi’r syniad o sesiynau casglu sbwriel cymdeithasol a gweladwy, dyma fyddai’r opsiwn i chi. Gallwch ddod o hyd i fanylion y gwahanol grwpiau a chalendr o weithgareddau ar ein tudalen gymunedol. Os nad oes grŵp yn eich ardal eisoes a bod diddordeb gennych mewn dechrau un, gall Cadwch Gymru’n Daclus eich helpu i ddechrau arni. Ydych chi […]

Tipio anghyfreithlon – yr hyn y gallwn i gyd ei wneud yn ei gylch

Mae tipio anghyfreithlon yn difetha ein cymunedau, gan achosi problem i’n hiechyd, ein cymdeithas a’r amgylchedd. Ond beth yw e, pam mae’n digwydd a beth allwch chi ei wneud i helpu? Beth yw tipio anghyfreithlon? Tipio anghyfreithlon yw’r weithred anghyfreithlon o waredu eitemau wrth ymyl ffordd, mewn lôn, mewn ystadau diwydiannol, mewn caeau, mewn afonydd, neu ar dir preifat heb ganiatâd. Gallai hyn gynnwys dodrefn, deunyddiau adeiladu, gwastraff gardd, gwastraff cartref cyffredinol neu hyd yn oed ddeunyddiau peryglus. Mae gwaredu gwastraff fel hyn yn anghyfreithlon ac yng Nghaerdydd gellir rhoi cosbau sefydlog o hyd at £400 am dipio symiau bach o wastraff yn anghyfreithlon ac uchafswm dirwy bosibl o £50,000 neu hyd yn oed ddedfryd o garchar am dipio symiau mwy o wastraff yn anghyfreithlon. Nid yn unig y mae costau ariannol yn gysylltiedig â thipio anghyfreithlon ond hefyd rhai amgylcheddol a chymdeithasol. Mae tipio anghyfreithlon yn denu llosgwyr, yn achosi i rai plastigau ddod yn rhan o’r ecosystem a chael effaith negyddol ar dwristiaeth. Mae hyn yn golygu bod amser ac arian y gellid ei dreulio/ei wario ar brosiectau eraill i wella ein hamgylchedd a’n cymunedau yn cael eu defnyddio i glirio ar ôl pobl eraill. Yn ôl StatsCymru […]

Grwpiau Casglu Sbwriel yn ôl Gyda Chlec

Wrth edrych ar faint o sbwriel sydd ar ein strydoedd, weithiau gall clirio’r cyfan ymddangos fel o her anferthol. Gall casglu sbwriel mewn grŵp fod yn gyfle gwych i gwrdd â phobl yn eich cymuned a threulio rhywfaint o amser yn helpu i Gadw Caerdydd yn Daclus. Grwpiau Casglu Sbwriel Mae ein holl Ymgyrchwyr Sbwriel yn gwneud gwaith anhygoel yn helpu i lanhau eu hamgylchedd lleol ac mae digwyddiadau grŵp yn cynnig cyfle i bawb gwrdd â phobl eraill o’r un anian. Yn aml wrth ddechrau casglu sbwriel efallai na fydd pobl yn gwybod ble i ddechrau, ond drwy gynnal gweithgareddau grŵp gallwn helpu pobl i ddod i arfer â’r pethau y dylent ac na ddylent eu gwneud er mwyn codi sbwriel yn ddiogel. Mae hefyd yn ein galluogi i orchuddio ardal ehangach o dir a chodi llwyth o sbwriel! Mae hyn nid yn unig yn wych i’r gymuned ond hefyd i’r bywyd gwyllt sy’n byw yno. Maent yn creu ysbryd cymunedol gwych ac yn helpu i annog eraill i gymryd rhan a bod yn weithgar yn eu cymunedau lleol! Sut gallwch chi gymryd rhan? Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn un o grwpiau casglu sbwriel lleol Caerdydd […]

Syniadau Picnic Diwastraff!

Pan ddaw’r gwanwyn yn ôl ac mae’r haul yn disgleirio, rydym i gyd am fynd allan a mwynhau ein hunain ym mharciau a mannau gwyrdd ein dinas. Ond pan fyddwn yn barod i adael, beth sy’n digwydd i’n gwastraff? Gwastraff ym Mharciau Caerdydd Yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf mae Cyngor Caerdydd yn darparu biniau ychwanegol ac yn ehangu ein tîm o staff glanhau, er mwyn cadw parciau Caerdydd i edrych ar eu gorau. Mae hyn yn rhan o’n hymrwymiad i gadw mannau gwyrdd Caerdydd yn lân ac yn iach i’n trigolion a’r amgylchedd. Sut gall trigolion helpu? Mae’r cymorth y mae trigolion Caerdydd yn ei roi i gynnal a chadw ein mannau gwyrdd yn cael ei werthfawrogi’n fawr ac rydym yn siŵr eich bod yn meddwl tybed sut y gallwch helpu. Un ffordd yw ein helpu i atal biniau rhag gorlenwi, os oes gennych wastraff a bod y bin yn llawn, arhoswch nes i chi ddod o hyd i un arall neu hyd yn oed yn well, ewch ag ef adref i gael gwared arno. Gall sbwriel o finiau sy’n orlawn gael ei chwythu i’r amgylchedd a bod yn niweidiol i fywyd gwyllt a’r cyhoedd. Yn ogystal, drwy […]

Dewch yn Ymgyrchydd Sbwriel

Ydych chi am helpu i gadw strydoedd Caerdydd yn daclus?  Pam na chofrestrwch chi i ddod yn un o’n hymgyrchwyr sbwriel “Carwch Eich Caerdydd”? Mae gennym fagiau cymunedol pinc i’n gwirfoddolwyr.  Yna gellir gadael y rhain mewn unrhyw stryd cyngor neu fin parc a bydd ein criwiau glanhau yn eu casglu ar eu rowndiau. I gofrestru, cysylltwch â’r tîm ar 029 2071 7564 neu  carwcheichCaerdydd@caerdydd.gov.uk   Cyhoeddedig: 06/11/2020

Sgubo’r Stryd!

Daeth y cynllun ar gyfer 2023/24 i ben ar 9fed Chwefror 2024.Mi fyddwn yn ailgychwyn yr ymgyrch ar gyfer 2024/25 o gwmpas Hydref 2024. Bydd manylion pellach yn cael eu rhoi ar y wefan yn nes at yr adeg hon. Am fwy o wybodaeth ar sut mae’r ymgyrch wedi rhedeg yn y gorffennol, gwelwch yr isod. Yn sgil newidiadau mae’r system yn newid bob blwyddyn, felly gall yr ymgyrch edrych yn wahanol y flwyddyn nesaf. Mae’r dail yn disgyn eto wrth i’r hydref ein cyfarch! Os ydych chi’n byw’n rhywle â choed ar eich stryd, beth am ymuno â sesiwn glirio leol? Byddwn yn darparu bagiau i chi allu casglu’r dail ar eich stryd. Gellir gwneud y gwirfoddoli cymunedol hwn yn unigol, neu gallwch gynnwys eich cymdogion mewn ymgyrch clirio dail. Pan fydd y bagiau’n llawn gallwch roi gwybod i ni ac fe ddown i’w casglu. Gallwch adael y bagiau ar unrhyw fin sbwriel, neu gallwch eu gadael y tu allan i’ch cartref. Gwnewch yn siŵr nad yw’r bagiau’n rhwystro unrhyw ffyrdd na llwybrau, a bod ein criwiau’n gallu stopio yno’n ddiogel. Os hoffech chi gymryd rhan, gallwch e-bostio carwcheichcartref@caerdydd.gov.uk neu ffonio 029 2071 7564. Gallwch adrodd am ddail ar […]

Coeden ydw i – nid bin

Yma yn Carwch Eich Caerdydd, rydym i gyd yn caru coed. Rydym yn gwybod bod coed a phlanhigion yn chwarae rhan allweddol i wneud ein cymdogaethau yn llefydd deniadol a diogel i fyw ynddynt. Yn anffodus, mae yna rai pobl sydd ddim yn caru coed gymaint â ni.  Gall coed ar ein strydoedd fod yn fan amlwg ar gyfer sbwriel a thipio anghyfreithlon.  Mae’r gwylanod wrth eu boddau â hyn – ond dydyn ni ddim. Felly ym mis Gorffennaf cynhaliodd tîm Carwch Eich Caerdydd gystadleuaeth poster wedi ei seilio ar y neges ‘Coeden ydw i – nid bin‘. Cawsom nifer o geisiadau gwych i’r gystadleuaeth, ond yn y diwedd fe ddewison ni un enillydd sy’n Oedolyn, un enillydd sy’n Blentyn a 4 cynnig yn yr ail safle. Mae’r ddau ddyluniad buddugol wedi’u hargraffu a byddant yn ymddangos yn y mannau trafferthus y gwyddom amdanynt. Fodd bynnag, mae’r 6 dyluniad ar gael yma i chi eu lawrlwytho, naill ai i’w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol, neu i’w harddangos mewn ardal sy’n agos i chi. Mae’r dyluniadau buddugol gan John, a Beulah (7 oed). Mae’r dyluniadau ddaeth yn ail gan Cathy ac Alexis (gyda chymorth gan y ferch Jorga-Mae) ac Eleri (11 […]

Bathodyn Carwch Eich Caerdydd

P’un a ydych chi allan gyda’ch uned Sgowtiaid neu’ch uned Geidiaid, neu gartref – mae’n hawdd ennill bathodyn Carwch eich Cartref, felly beth am roi cynnig arni? Mae’n gwbl rad ac am ddim i gymryd rhan a gallwn anfon bathodynnau i’ch uned. Gallech gynnal casglu sbwriel gyda’ch uned, neu os nad dyna’ch chwaeth mae digon o syniadau ac adnoddau i ennill eich bathodynnau isod.  I gael rhagor o wybodaeth am sut i drefnu casglu sbwriel, e-bostiwch CarwchEichCartref@caerdydd.gov.uk

Dewch i gwrdd â’r ymgyrchwr gwrth-sbwriel ysbrydoledig sy’n arwain yr ymgyrch baw cŵn

Mae’n bleser gan Gyngor Caerdydd groesawu Penny Bowers yn gennad gwirfoddol ar gyfer yr ymgyrch Gadewch ond Ôl Pawennau, y ffordd gyfeillgar, di-wrthdaro o fynd i’r afael ag agweddau ac ymddygiadau’n ymwneud â baw cŵn. Mae Penny, o Ystum Taf, yn dod o gefndir sy’n cynnwys gweithio gyda chŵn ac mae ei phrofiad sylweddol yn cynnwys bod yn Gadeirydd Cyfeillion Parc Hailey, Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol Grŵp Gweithredu Cŵn Caerdydd a Gofalwr Maeth a Swyddog Codi Arian Four Paws. Mae Penny hefyd yn cynnal dwy sioe gŵn y flwyddyn yng Nghaerdydd ac mae wedi bod yn maethu cŵn am 17 mlynedd. Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd, “Rydym wrth ein bodd o groesawu Penny yn arweinydd mewn enw ar gyfer yr Ymgyrch Gadewch ond Ôl Pawennau. Mae Penny o blaid siarad am fod yn berchennog cyfrifol, a hithau wedi bod yn berchen cŵn ei am 50 mlynedd. “Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Penny ar flaen y gad, yn hyrwyddo ein neges Gadewch ond Ôl Pawennau ledled y ddinas. Byddwn yn cydweithio â hi er mwyn cwrdd â grwpiau, rhwydweithiau ac elusennau cŵn a milfeddygon. Yn y Flwyddyn Newydd byddwn yn lansio digwyddiadau untro a gynhelir ledled parciau Caerdydd a […]

Refill

Pam Ail-lenwi? Nod ymgyrch Ail-lenwi ydy normaleiddio ail-lenwi a’i gwneud cyn hawsed â phosibl i bobl ddod o hyd i ddŵr yfed am ddim o safon uchel ar eu hynt. Y nod ydy creu rhwydwaith cenedlaethol o fanwerthwyr y stryd fawr, caffis, hybiau trafnidiaeth a busnesau sy’n cynnig gadael i’r cyhoedd ail-lenwi eu poteli dŵr am ddim ym mhob dinas a thref fawr. Mae Ail-lenwi’n cael ei gyflwyno trwy’r wlad gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a chwmnïau dŵr fel Dŵr Cymru, Hafren Dyfrdwy; bydd Ail-lenwi yn cynyddu’r cyfleoedd i gael dŵr yfed o safon uchel yn sylweddol. Ni fu hi fyth yn haws cyfnewid eich potel blastig untro am flas rhad ac am ddim o ogoniant mynyddoedd Cymru. 1. Atal llygredd plastig. Yn ôl Pwyllgor Craffu ar yr Amgylchedd, mae faint o boteli dŵr a brynir wedi dyblu dros y 15 blynedd diwethaf a defnyddir dros 7 biliwn o boteli dŵr bob blwyddyn yn y DU. Petai pawb yn y DU yn ail-lenwi unwaith yr wythnos, byddem yn osgoi creu 340 miliwn o boteli plastig bob blwyddyn. Ar ben hynny, mae swm cywilyddus o 700,000 o botelir plastig yn cael eu taflu bob dydd yn y DU. Mae llawer o’r […]

MBE i ŵr yr afonydd yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Mae aelod sefydlu Grŵp Afonydd Caerdydd, Dave King, wedi derbyn MBE yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am “wasanaethau i’r amgylchedd”. Sefydlodd Dave Grŵp Afonydd Caerdydd yn 2009, a deng mlynedd yn ddiweddarach mae’r grŵp wedi mynd o nerth i nerth. Mae ganddo bwyllgor brwd a thros 600 o gefnogwyr a gwirfoddolwyr ymhlith ei aelodau. Mae’n gweithio gyda sefydliadau a chwmnïau amrywiol, gan gynnwys Cyngor Caerdydd, Viridor, Gwasanaethau Parciau Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Carwch Eich Cartref, McDonald’s a Heddlu De Cymru. Yn ogystal â sefydlu Grŵp Afonydd Caerdydd, dechreuodd Dave hefyd Cadw Grangetown yn Daclus ac roedd yn allweddol i’r gwaith o sefydlu Cadw Sblot yn Daclus hefyd. Sefydlodd hefyd ‘Dusty Shed’ – elusen sydd â’r nod o helpu dynion sydd wedi eu hynysu’n gymdeithasol. Dywedodd Dave: “Ges i sioc ryfeddol pan ddaeth y llythyr o Swyddfa’r Cabinet. Roedd fy ngwraig a’m tad yn eu dagrau pan glywson nhw. Mae wedi bod yn hyfryd, yn emosiynol iawn. Mae pobl wedi bod yn garedig iawn i fi. Pan symudon ni i Gaerdydd o Surrey 11 mlynedd yn ôl, ro’n ni’n byw ger Trem y Môr, ac roedd yr olygfa’n hyfryd, ond ro’n i’n synnu o weld faint o sbwriel oedd yn […]

Enillwch arian i’ch ysgol drwy fod yn fan casglu pecynnau creision!

Mae pawb yn y maes chwarae yn hoff ohonyn nhw. Wrth eu rhannu, mae llawer o bobl yn dod yn ffrindiau. Pa bynnag y maen nhw, wedi eu coginio â llaw, wedi eu pobi, neu wedi eu torri mewn tonnau, mae pawb yn dwlu ar greision. Yn anffodus, mae eu pecynnau yn ofnadwy o anodd eu hailgylchu gan fod cymysgedd o ddeunyddiau ynddyn nhw. Yng Nghaerdydd, ni all ein peiriannau ailgylchu eu prosesu, felly, mae angen cael gwared arnyn nhw os ydyn nhw wedi eu rhoi yn y bagiau ailgylchu gwyrdd ar hap. Mae hyn yn golygu eu bod yn llenwi biniau ledled y wlad, ond yn ffodus iawn, mae Walkers Crisps a’r cwmni ailgylchu Terracycle wedi dod at ei gilydd i ddod o hyd i ddatrysiad. Maent yn chwilio am ysgolion, grwpiau cymunedol neu hyd yn oed unigolion i gynnig mannau casglu cyhoeddus ar gyfer pecynnau creision (o unrhyw frand) Am hyn, gallwch ennill pwyntiau dros eich ysgol neu elusen o’ch dewis, y gellir wedyn eu cyfnewid am arian. Mewn gwirionedd, Mae Ysgol Gynradd Gladstone yn Cathays eisoes wedi ymuno â’r cynllun fel man casglu. Gwnaethom ofyn iddynt sut y mae’r pethau’n mynd gyda’r system a dyma eu hymateb: […]

Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd

Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd Aeth 50 o wirfoddolwyr ati ddydd Sadwrn y Pasg i fynd i’r afael ag un tro yn Afon Rhymni lle’r oedd miloedd o fotelau plastig a llawer o wastraff arall wedi ymgasglu. Ni lanhawyd y rhan hon o’r afon erioed o’r blaen a chafodd y gwirfoddolwyr eu synnu o weld cymaint o wastraff a oedd yno. Fodd bynnag, mewn llai na dwy awr, glanhawyd yr ardal yn llwyr gan y gwirfoddolwyr! Gwnaethant gasglu 150 o fagiau plastig glas i’w hailgylchu gan Terracycle (cânt eu defnyddio i wneud poteli siampŵ newydd) a 6 sach adeiladwyr o eitemau plastig mawr; 4 casgen, 8 côn traffig, cadair, pen bwrdd, 25 bag o wastraff ailgylchu cymysg, 10 olwyn car/teiar, 14 o fotelau nwy, 2 ddiffoddwr tân, 2 oergell, 2 oergell-rewgell, 60 o fagiau a 5 sach adeiladwyr o wastraff cyffredinol i’w ddinistrio. Hefyd, gwnaethant gasglu 10 mat damwain adeiladu wyth troedfedd wedi’u llenwi â pholystyren, 2 gynhwysydd o olew injan, ysgol, gynhwysydd dŵr enfawr, a 2 fag o beli-troed! Gellir gweld lluniau yma https://www.flickr.com/photos/47355989@N07/albums/72157665244439987 Dywedodd yr aelod pwyllgor, Nigel Barry, “Roedd cymaint o wynebau newydd heddiw, llwyth ohonynt! Mae’r rhaglen Blue Planet yn parhau i newid […]

Cwpanau Coffi Un Tro? Amser am newid

Yn ôl yr elusen amgylcheddol Hubbub, mae 7 miliwn o gwpanau coffi yn cael eu taflu i ffwrdd bob dydd yn y DU! Mae’n ystadegyn syfrdanol, ond yn y DU dim ond 0.25% o gwpanau coffi un tro a gaiff eu hailgylchu yn ôl Pwyllgor Archwilio’r Amgylchedd y DU (EAC). Pam felly? Wel, y broblem gyda chwpanau coffi (a chynwysyddion diodydd eraill o ran hynny) yw’r gymysgedd o gerdyn a gorchudd plastig o fewn y cardfwrdd, sy’n anodd iawn ei wahanu i’w ailgylchu, ac sydd angen triniaeth ychwanegol, sy’n ddrud iawn. Mae coffi ar glud yn fwy poblogaidd bob dydd, felly er mwyn mynd i’r afael ag effaith amgylcheddol cwpanau un tro, mae’r EAC wedi gofyn i Lywodraeth y Deyrnas Unedig ystyried codi ardoll o 25c, er mwyn annog newid ymddygiad ymhlith cwsmeriaid, gan adeiladu ar lwyddiant y tâl ar fagiau plastig. Mae’r Llywodraeth fodd bynnag wedi gwrthod y syniad o godi ardoll, gan gredu yn hytrach y dylai busnesau ymrwymo’n wirfoddol i gynnig disgowntiau i gwsmeriaid sy’n dewis defnyddio cwpanau amldro, a rhoi gwell labeli a gwybodaeth am ailgylchu ar gwpanau un tro. Felly, i grynhoi, gan fod cwpanau coffi mor anodd a drud i’w hailgylchu, a bod siopau […]

PACT yr Eglwys Newydd a McDonalds yn gwneud gwahaniaeth yn yr Eglwys Newydd

PACT yr Eglwys Newydd a McDonalds yn gwneud gwahaniaeth yn yr Eglwys Newydd Mae PACT yr Eglwys Newydd wedi bod yn pleidio ers talwm dros greu Eglwys Newydd sy’n lân ac yn daclus, ac ardal sy’n eithaf problemus yw Longwood Drive, oddi ar Gylchfan Coryton. Felly ynghyd â’r McDonalds lleol a phreswylwyr gwirfoddoli eraill, maent yn cyflawni sesiwn codi sbwriel bob tri mis. Darllenwch hanes sesiwn codi sbwriel diwethaf y grŵp: SESIWN CODI SBWRIEL CYMUNEDOL Roedd y tywydd yn oer ond ni rwystrodd 16 o wirfoddolwyr rhag dod ynghyd i godi sbwriel yn Longwood Drive, Coryton. Yn anffodus, teflir sbwriel yn y ffordd hon yn barhaol gan berchenogion ceir sy’n dewis gwaredu eu sbwriel yn ein Gwarchodfa Natur, er bod biniau ar gael yno. Defnyddir Longwood Drive gan bobl sy’n rhannu ceir, pan fônt yn dychwelyd i’w ceir mae llawer o bobl yn dewis taflu sbwriel eu cinio, caniau, poteli o’r diwrnod hwnnw, a hyd yn oed eu bŵts a’u tabardiau gwaith wedi’u defnyddio, yn gwagio eu faniau o’u sbwriel dyddiol neu wythnosol. Mae llawer o bobl sy’n defnyddio siopau bwyd lleol yn gwneud yr un peth gyda’u cwpanau coffi neu’u pecynnau tecawê. Casglodd y grŵp hwn o wirfoddolwyr 26 […]

Gwerth Gwisgo Gwerth Trwsio

Dyna’r neges gan ein ffrindiau yn “Caru Eich Dillad” ac mae’n haws nag y byddech yn ei feddwl. Mae caffis yn ymddangos ledled y ddinas ac, wedi cael fy ysbrydoli gan yr ethos, fe es i i weithdy Caru Eich Dillad i ddysgu tric neu ddau, i wneud i fy hoff ddillad bara ychydig yn hirach. Rwy’n berchen ar beiriant gwnïo. Fe etifeddais un gan fy hen Fodryb. Ond rhaid i mi gyfaddef nad ydw i byth wedi’i ddefnyddio – mae’n edrych yn gymhleth, ac felly byddwn i’n dewis pwytho’n anniben â fy nwylo. Rydw i wedi arfer â gwneud pethau, ond mae fy sgiliau trwsio’n ddigon simsan. Yn y gweithdy Caru Eich Dillad, dysgais sut i edafu peiriant gwnïo, byrhau a hemio pâr o drowsus a thrwsio twll mewn hen ddilledyn hoffus, gan roi bywyd newydd iddo. Fodd bynnag, cefais fy synnu gan ba mor hawdd mae hyn (cymaint haws na gwneud pethau â llaw!) Fodd bynnag, os nad oes gennych beiriant gwnïo, peidiwch becso. Mae Caru Eich Dillad wedi creu nifer o diwtorialau fideo defnyddiol yn amrywio o drwsio twll yn eich poced i lanhau staeniau bwyd. Cymrwch olwg. Cyhoeddedig: 06/02/2018

Good Gym – Sesiwn Codi Sbwriel yn Llandaf

Good Gym – Sesiwn Codi Sbwriel yn Llandaf Adroddiad wedi ysgrifennu gan Lucy Rhowch fwy i ni!! Ar ôl ras wlyb ym Mharc Caerdydd, roedd 13 rhedwr GoodGym Caerdydd am gael mwy! Pellter hirach i’w redeg a mwy o weithredoedd da ar gyfer targed her mis Ionawr. Felly rydym yn rhedeg ychydig fwy na milltir i Hyb Ystum Taf a Gabalfa ar gyfer sesiwn codi sbwriel. Wrth i ni gyrraedd, gwnaethom gwrdd â Jen, sy’n gweithio yn yr Hyb, oedd gyda dŵr yn barod i ni. Esboniodd Jen yr hyn y byddem yn ei wneud yn rhan o’r dasg a pha strydoedd y byddem yn canolbwyntio arnynt yn ystod y sesiwn codi sbwriel a rhoddodd hi offer i ni ei ddefnyddio. Gwnaethom gyfrif faint o bobl oedd yno a chroesawom redwr newydd o’r enw Nicola i’r daith redeg…gobeithio i chi ei mwynhau ac y byddwch yn ôl eto (gobeithio na fydd y tywydd ofnadwy yn eich troi oddi wrth gymryd rhan!) Popeth yn ymwneud â sbwriel! Ar ôl briff iechyd a diogelwch (gan gynnwys peidiwch â cheisio codi pobl eraill fel sbwriel) a llun grŵp y tu allan i’r Hyb dechreuom ar ein taith fel catrawd yn mynd i’r gad […]

Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff, Arbed Arian

O oeddech chi’n gwybod yn y DG ein bod ni’n gwastraffu 5 miliwn tunnell o fwyd bwytadwy yn ein cartrefi bob blwyddyn? Mewn gwirionedd, gallai’r teulu cyffredin o bedwar arbed £70 y mis trwy leihau gwastraff bwyd a dod yn fwy craff gyda’u siopa a’u storio. Yn ffodus, mae gan ein ffrindiau yn Caru Bwyd Casáu Gwastraff gynghorion da i’n helpu ni i gadw ar y llwybr a sefydlu arferion siopa bwyd da. Mae Cynllunio’n Talu ar ei Ganfed Cynllunio’ch prydau bwyd yw’r ffordd orau i osgoi gwastraff bwyd ac arbed arian. Cyn i chi fynd i siopa, edrychwch ar beth sydd eisoes yn eich oergell, eich rhewgell a’ch cwpwrdd storio. Lluniwch restr siopa a chadwch ati fel nad ydych yn cael eich temtio gan gynigion nad ydych chi eu hangen neu eu heisiau mewn gwirionedd. Edrych ar Ddyddiadau Mae camddeall labeli dyddiad bwyd yn rheswm cyffredin dros daflu bwyd sy’n hollol iach i’w fwyta. Mae’r dyddiad ‘defnyddio erbyn’ yn cyfeirio at y dyddiad y bydd bwyd yn anniogel i’w fwyta ar ei ôl. Peidiwch â bwyta bwyd ar ôl y dyddiad hwn ond cofiwch ei dynnu o’i becynnu a’i roi yn eich blwch bwyd brown ar gyfer y casgliad […]

Esboniad o Symbolau Ailgylchu

Mae pob un ohonom o bryd i’w gilydd yn dod ar draws deunydd pacio rydym yn ansicr p’un a ellir ei ailgylchu neu beidio. Ar adegau, bydd awdurdodau lleol yn mynnu na allant ailgylchu eitem er bod symbol ailgylchu ar y deunydd pacio. Does dim syndod ein bod wedi drysu! Felly, rydym wedi cymryd golwg manylach ar y symbolau hyn er mwyn dod i ddeall y gwahanol symbolau ailgylchu. Dolen Mobius Dyma symbol rhyngwladol i esbonio bod modd ailgylchu’r deunydd hwn rhywle yn y byd. Fodd bynnag, nid yw’n ystyried prosesau ailgylchu lleol. Mae’n werth gwirio’r hyn y mae eich Cyngor lleol yn ei ailgylchu, felly. Dot Gwyrdd Nid symbol ailgylchu yw hwn mewn gwirionedd. Caiff ei ddefnyddio mewn rhai gwledydd Ewropeaidd (nid yn y Deyrnas Unedig) i ddangos bod y cynhyrchydd wedi talu treth er mwyn cyfrannu at ailgylchu’r deunydd pacio. Felly, gwelir y symbol hwn gan amlaf ar ddeunyddiau pacio a gynhyrchwyd mewn gwledydd eraill yn Ewrop.   Symbol Alwminiwm y Gellir ei Ailgylchu Gweler y symbol hwn gan amlaf ar ganiau a chynwysyddion alwminiwm i atgoffa cwsmeriaid bod y deunydd hwn yn cael ei ailgylchu’n helaeth. Caiff ffoil bwyd ei drin yn wahanol oherwydd mae’n aml yn […]

Greggs yn noddi Llanrhymni glanach

Noddodd Greggs yn Llanrhymni ei sesiwn codi sbwriel gymunedol gyntaf ac roedd yn wych! Gadawodd tri aelod o dîm Greggs eu gwaith ar fore oer a hwyliog i ymuno â 6 gwirfoddolwr cymunedol, yn ogystal â’r eco-bwyllgor gwych o Ysgol Gynradd Sant Cadoc. Cymerodd 13 o bobl ifanc, ynghyd â 3 athro, ran yn y gwaith i helpu i lanhau’r ardal leol. Cawson ni amser hyfryd a llwyddon ni i lanhau 24 bag o sbwriel yn yr ardal o gwmpas ardal Countisbury gan roi golwg newydd a glan iddi. Cafodd bawb amser wych ac roedd gweld pawb yn gweithio gyda’i gilydd yn hyfryd. Roedd trigolion lleol yn gadarnhaol iawn am y sesiwn codi sbwriel a chafodd y plant eu canmol yn fawr am y gwaith gwych a wnaethon nhw. Ar y diwedd, aethon ni i gyd i Greggs am baned am ddim i ddathlu llwyddiant y bore, gyda’r plant yn cael siocled poeth haeddiannol iawn, a’r gweddill ohono ni’n cael coffi. Diolchodd y cwsmeriaid i ni a dywedodd llawer ohonyn nhw yr hoffen nhw ymuno â ni’r tro nesaf. Roedd un gwirfoddolwr mor falch ar y gwaith ei bod hi wedi cofrestru i ddod yn Hyrwyddwr Sbwriel gyda’n partneriaid Cadwch […]

Cymdeithas Tai Wales & West Sgubo’r Stryd

Yr wythnos ddiwethaf, gwnaeth Cymdeithas Tai Wales & West fy ngwahodd i un o’u cynlluniau lloches i helpu preswylwyr i ‘Sgubo’r Stryd’. Roedd yn benwythnos hyfryd. Fe gwrddes i â phobl hyfryd ac roedd y lle’n edrych yn wych ar ôl i ni fennu. Fe ddaethon ni o hyd i froga hyd yn oed! Ond seren y sioe oedd Pete. Mae Pete wedi bod yn byw yn y cynllun ym Mhontcanna ers ychydig dros 10 mlynedd, ac roedd yn dwlu bod mas yn yr awyr iach. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ei iechyd wedi dirywio a dyw e heb allu gwneud cymaint ag y byddai wedi hoffi ei wneud. Ond rhoddodd y sesiwn Sgubo’r Stryd y cyfle perffaith iddo gymryd rhan, ac roedd wrth ei fodd! Ochr yn ochr â rheolwr y cynllun, helpodd Pete i glirio dail o’r ardd a gorchuddio’r dodrefn ar gyfer y gaeaf. Dyma pan ddaethon ni o hyd i froga bach syn, ond yn ddigon buan fe sbonciodd yn ôl i’w gartref yng nghanol y planhigion. Dywedodd Pete fod aelodau’r cynllun yn gweld llond lle o fywyd gwyllt, o bryfed i adar, ac mai dyma pam ei fod yn dwlu ar y lle cymaint. […]

Lansiad Pencampwyr Carwch Eich Cymuned

Mae eich cynllun Pencampwyr Carwch Eich Cymuned bellach yn fyw! Lansiom y fenter yn Hyb Grangetown ar fore dydd Mercher heulog a daeth 15 o bobl i ddathlu’r achlysur gyda ni.  Mae’r cynllun yn galluogi pobl i gofrestru i gael cerdyn Llyfrgell Carwch eich Cymuned ac wedyn maen nhw’n gallu benthyg offer casglu sbwriel gan yr hyb ar adeg sy’n gyfleus iddyn nhw. Roedd yn ddiwrnod gwych, ac agorodd y Cynghorydd Henshaw’r achlysur drwy ddiolch i bawb fu’n bresennol ac esbonio mor hapus oedd hi gyda’r cynllun.  A hithau’n wirfoddolwr gydag ymgyrch Cadw Sblot yn Daclus, mae ehangu cyfleoedd i wirfoddoli dros yr amgylchedd i ragor o bobl ledled Caerdydd yn rhywbeth pwysig dros ben yn ei barn hi.  Ar ôl y cyflwyniad, aethom allan i gasglu sbwriel yn yr ardal a chasglom 28 o fagiau cyn pen awr.  Yn ffodus, roedd te a chacennau’n ein croesawu’n ôl ar ôl ein hymdrechion. Yn gwmni i ni yn y lansiad roedd cynrychiolwyr o ymgyrch Cadw Grangetown yn Daclus a Chadw Sblot yn Daclus, ac Ymgyrchwyr Sbwriel Cadw Cymru’n Daclus o ledled y ddinas.  Roedd yn wych gweld pawb yn dod at ei gilydd yn y digwyddiad ac yn ysbrydoli gyda’u storïau. […]

Mae Gwerth i ni Warchod ein Cefnforoedd

Mae llygredd plastigau yn y môr yn bwnc amserol, fel y dangosodd rhaglen Blue Planet 2 y BBC. Mae’n gallu bod yn anodd cysylltu ailgylchu yn y cartref â phlastig yn y môr, ond bod yn bersonol gyfrifol am ein harferion fel defnyddwyr nwyddau sydd wrth wraidd effaith y ddynoliaeth ar yr amgylchedd. Yn ôl amcangyfrifon, mae tua 165 miliwn tunnell o lygredd plastig yn y môr ac erbyn 2050 efallai y bydd mwy o blastig na physgod (Sefydliad Ellen McArthur). Sut mae plastig yn cyrraedd y môr? Mae llawer o’r plastig o’n basgedi siopa wedi’i greu i gael ei ddefnyddio unwaith ac i gael ei daflu ar ôl hynny, ond os nad yw plastig yn cael ei daflu mewn modd cyfrifol, mae’n gallu cyrraedd y cyrsiau dŵr yn rhwydd. Mae plastig mewn safleoedd tirlenwi (ac yn ein cymdogaethau) yn gallu ymryddhau a chael ei gludo i’r môr ar hyd draeniau stormydd neu ar yr awel. Mae plastig yn sylwedd unigryw oherwydd nad yw’n pydru – mae’n dadfeilio yn lle hynny. Felly, mae mwy a mwy plastig yn cronni yn y môr ac mae hynny’n peryglu’r bywyd gwyllt sy’n byw yno. Serch hynny, gall problem ar raddfa mor fawr wneud […]

St Bernadette yn Caru eu Cartref

Yr wythnos hon bûm ar ymweliad ag ysgol St Bernadette ym Mhentwyn i siarad gyda’r plant am y pwysigrwydd o beidio â gollwng sbwriel. Roedd yn ddiwrnod prysur yn cyfarfod â’r 9 dosbarth yn yr ysgol, o’r dosbarth meithrin i Flwyddyn 6.   Fe ddysgon ni lawer o ffeithiau am effaith gollwng sbwriel ar yr amgylchedd, yn enwedig y bywyd gwyllt ardderchog sy’n byw yn lleol.  Ac fe lwyddodd dosbarth Blwyddyn 6 i ddyfalu i’r dim bron faint o amser y mae gwahanol fathau o sbwriel yn ei gymryd i bydru. Pwy a ŵyr y gall can diod coke gymryd hyd at 1000 o flynyddoedd?!   Fe ddysgon ni hefyd am y pethau y gellir eu hailgylchu, beth ddylid ei roi yn y biniau gwastraff bwyd a beth sydd angen ei daflu. Roedd y plant wedi synnu o glywed nad ydym yn defnyddio safleoedd tirlenwi bellach. Yn hytrach, mae’r holl wastraff cyffredinol yn cael ei anfon yn syth i Viridor ac rydym yn ei losgi. Yna caiff ei droi’n agregau ar gyfer ffyrdd. Yn ogystal â chasglu sbwriel yn yr ysgol, bu Blwyddyn 6 hefyd yn mynd i’r afael â’r lonydd lleol, gan lenwi dau fag yn llawn o bacedi creision, […]

Cadw’r Rhath yn Daclus

Y dydd Sadwrn diwethaf es i ar un o ymgyrchoedd casglu sbwriel wythnosol Cadw’r Rhath yn Daclus. Roedd 16 o wirfoddolwyr gwych yn bresennol ar y dydd a chasglwyd mwy na 30 o fagiau o sbwriel. Gyda chymaint o wirfoddolwyr, roedd modd i ni fynd i’r afael ag ardal eang, a gwneud gwahaniaeth go iawn ar rai o’r strydoedd nad ydy’r grŵp yn cael cyfle i ymweld â nhw yn aml. Mae’r grŵp wedi bod yn gwneud y gwaith hwn ers 2 flynedd bellach, dan arweiniad 8 o drigolion lleol sy’n rhoi o’u hamser yn rheolaidd i wneud gwahaniaeth i’w hardal leol. Yn ystod y cyfnod hwn maen nhw wedi llwyddo i gasglu’r swm anferthol o 1476 o fagiau sbwriel rhyngddynt. Mae’r budd a geir o’r gweithgaredd hwn yn ymestyn y tu hwnt i wella’r strydlun.  Mae Jennifer Jones sy’n arwain y grŵp yn disgrifio ei nod fel “trefnu ymgyrchoedd casglu sbwriel wythnosol a fyddai’n galluogi pobl i wirfoddoli yn eu hardal leol, gwella iechyd a lles pobl yn y gymuned leol, a helpu pobl i deimlo eu bod yn rhan o’u cymuned leol’.  A does dim dwywaith eu bod nhw’n gwneud hynny. Ar ôl awr a hanner o gasglu […]

Cronfa Gymunedol Aviva

Mae arian ar gael gan Aviva i sefydliadau sydd am godi hyd at £50,000 a gall achosion cymwys wneud cais ar unrhyw adeg. Ar ôl i’ch cais gael ei gymeradwyo, byddwch yn creu tudalen sy’n esbonio’r prosiect a’i nodau, ac yn ychwanegu eich targed codi arian. I wneud cais am yr arian hwn, rhaid i chi fod o fewn dau faes ariannu allweddol: Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd: Hyrwyddo cymunedau iach a ffyniannus drwy atal effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, paratoi ar eu cyfer a diogelu rhagddynt. Lles Ariannol: Helpu pobl i gymryd rheolaeth dros eu lles drwy roi’r adnoddau iddynt fod yn fwy annibynnol yn ariannol ac yn barod ar gyfer unrhyw beth. A bodloni’r meini prawf cymhwysedd sydd i’w gweld yma. Yn 2023, maent wedi sicrhau bod £1.8 miliwn ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol. Byddant yn rhoi arian cyfatebol ar gyfer pob cyfraniad unigol a gewch hyd at £250. Swm:Yn ddibynnol ar ariannu torfol Gwnewch Gais Drwy: Apply | Aviva Community Fund | Aviva Community Fund

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer y rhai sydd am wneud gwahaniaeth yn eu cymuned. Maent yn cynnig rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Ar 15 Tachwedd 2023 mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn newid. O’r dyddiad hwnnw ymlaen, byddwch yn gallu: gwneud cais am hyd at £20,000 mewn un grant cael arian ar gyfer eich prosiect am hyd at ddwy flynedd. Ar ôl 15 Tachwedd 2023, dim ond un grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol y gallwch feddu arno ar y tro. Mae hyn yn golygu os oes gennych grant neu grantiau cyn 15 Tachwedd, ni fydd modd i chi wneud cais am grant arall tan bod eich arian presennol wedi dod i ben.  Ni fyddwch yn gallu gofyn am fwy o arian y tu hwnt i’r uchafswm o £20,000. Os hoffech chi ofyn am fwy na £10,000 mewn un grant hyd at £20,000, dylech aros tan 15 Tachwedd cyn gwneud cais.  Hyd at 12 wythnos yw’r cyfnod sydd ei angen o hyd i asesu a thalu ymgeiswyr llwyddiannus. Cymhwysedd: I weld a ydych yn gymwys ewch yma. Swm: Grantiau rhwng £300 a £10,000. Yn codi i £20,000 yn fuan. […]

Un wythnos, 6 sesiwn codi sbwriel, 1 digwyddiad lansio, a chyfarfod cyntaf y rhwydwaith Cadw’n Daclus.

Am wythnos brysur! Dechreuon ni yng Nghaerau yn glanhau Church Road a gwaelod y Hillfort gyda thîm Project Treftadaeth Caer ac ACE. Ymunodd 8 o wirfoddolwyr a merlyn â ni! Er na chododd y merlyn lawer o sbwriel, fe dorrodd y lawnt, a chasglodd y gweddill ohonyn ni 10 bag o sbwriel. Gwnaeth hyn arwain y ffordd ar gyfer Lansiad ‘Hidden Hilfort’ y diwrnod canlynol gyda llawer o drigolion lleol yn dod i weld yr hyn oedd yn digwydd a sut y gallen nhw gymryd rhan. Roedd gyda ni stondin Carwch Eich Cartref ein hunain a gwnaethom ni gofrestru hyrwyddwr sbwriel newydd gyda Cadwch Gymru’n Daclus. Ddydd Mercher cynhaliom ni ein cyfarfod rhwydwaith ‘Cadw’n Daclus’ cyntaf erioed. Ymunodd cynrychiolwyr o 12 grŵp â ni a chlywsom ni gan Cadw Adamsdown yn Daclus, Cadw’r Rhath yn Daclus a Canna Collective a roddodd ddiweddariad i ni ar yr hyn y maent wedi’i gyflawni hyd yn hyn yn ogystal â’r gobeithion ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gobeithio cynnal y cyfarfod nesaf ym mis Ionawr a byddwn yn rhoi’r ddiweddaraf i chi. Ddydd Gwener cynhaliodd Codwyr Pentwyn eu hail sesiwn codi sbwriel yn targedu’r ardal o gwmpas Pant Glas. Gwnaeth grŵp gwych o […]

Llu o wirfoddolwyr yn glanhau Trwyn Caerdydd

Llu o wirfoddolwyr yn glanhau Trwyn Caerdydd Heddiw, bu’r tîm Caru eich Cartref yn cymryd rhan mewn digwyddiad codi sbwriel cymunedol a drefnwyd gan Cadwch Cymru’n Daclus ar y cyd â eXXpedition Round Britain 2017 yn Nhrwyn Caerdydd. Roedd yn ddigwyddiad gwych gyda 67 o bobl yn bresennol. Casglwyd 96 bag o sbwriel; 24 bag o wastraff ailgylchu a 72 bag o wastraff cyffredinol. Cefnogwyd y digwyddiad gan lawer o wahanol bobl, gan gynnwys trigolion Trwyn Caerdydd a hyrwyddwyr codi sbwriel ledled y ddinas. Ymhlith y grwpiau eraill a oedd yn bresennol i gefnogi’r digwyddiad oedd Cadw Grangetown yn Daclus, Green Days, Tidy Taff a Grŵp Afonydd Caerdydd. Roedd un dyn arall arbennig a ddaeth draw, sydd wedi bod yn cerdded llwybr arfordir y DU ers 18 mis, gan godi sbwriel ar ei daith.  Ar ôl cerdded o Sir Caerhirfryn i’r Alban y llynedd, aeth Wayne Dixon, a’i gi Koda, tua’r de fis Ionawr eleni, ac maent newydd gyrraedd Caerdydd. Mae ganddo flog anhygoel ynglŷn â’i brofiad yn: https://www.facebook.com/wayne.dixon.7543      Dywedodd ‘nid wyf erioed wedi gweld cymaint â hyn o bobl yn gwirfoddoli. Mae 67 o bobl yn anhygoel. Rwyf wedi bod wrth fy modd yn cerdded drwy Gymru ac […]

Ystum Taf a Gabalfa yn Caru eu Cartref!

Ystum Taf a Gabalfa yn Caru eu Cartref! Yr wythnos hon aethom ni i Gabalfa gyda thîm Cadwch Cymru’n Daclus a Chodwyr Sbwriel Ystum Taf a Gabalfa. Roedd yr ardal yn llawn sbwriel pan wnaethon ni ddechrau, ond aeth ein 4 gwirfoddolwr a 2 aelod o staff ati i godi’r sbwriel am awr a hanner a chasglu 12 bag o wastraff. Gwnaeth wahaniaeth amlwg i’r ardal o gwmpas Tafarn y Master Gunner i fyny at hyb Ystum Taf a Gabalfa. Yn ogystal â chasglu sbwriel yn yr ardal, ddydd Gwener, derbyniodd y grŵp garddio, ‘Fforc a Thrywel’, a leolir yn yr hyb ddysgl blannu gymunedol i’w gosod ar y stryd er mwyn ychwanegu rhagor o fywyd i’r ardal, ac i helpu â’r fenter ehangach ‘green up; clean up’. Mae’r grŵp garddio’n cwrdd bob dydd Gwener yn yr hyb am 10am ac mae bob amser yn chwilio am ragor o bobl i ymuno ac i Garu eu Cartref!   Cyhoeddedig: 06/09/2017

Safle Tirlenwi Ffordd Lamby – diwedd cyfnod.

Yma yng Nghaerdydd, nid ydym bellach yn gyrru ein gwastraff na ellir ei ailgylchu i’w dirlenwi; caiff ei brosesu i greu ynni a gallwch ddarllen ein blog i ddarganfod mwy.  Fodd bynnag, mae dal angen rheoli’r safle tirlenwi ar Ffordd Lamby er mwyn ei gadw’n ddiogel ac i sicrhau y gellir defnyddio’r tir yn y dyfodol. Fe lwyddon ni i gael gafael ar y rheolwr tirlenwi Gareth Foulkes i ddysgu mwy am weithrediad y gwaith tirlenwi, ei hanes a sut mae’n rheoli’r tir i’w wneud yn ddiogel ar gyfer ei ddefnyddio yn y dyfodol. Allwch chi egluro hanes y tirlenwi? Agorodd y tirlenwi ym 1976 wedi i’r afon Rhymni gael ei gwyro.  .  Er mwyn adeiladu Ffordd Lamby’r Dwyrain roedd yn rhaid draenio’r corsydd heli a chreu cyfres o Ffosydd Draenio.  Roedd Ffordd Lamby’r Dwyrain i fod i gau yn 2002 ond ers iddo agor yn y 70au rydym wedi ailgylchu mwy a mwy, gan ddargyfeirio gwastraff o’r tirlenwi, gan ryddhau mwy o ofod tirlenwi, felly mae wedi cael ei ymestyn hyd haf 2017. Pa bryd y capiwyd y tirlenwi? Capiwyd Ffordd Lamby yn llawn yn 2018. Y capio yw’r broses o osod caead ar y tirlenwi i sicrhau nad […]

Ymddiriedolaeth Oakdale

Mae Ymddiriedolaeth Oakdale yn sefydliad teuluol yng Nghymru sy’n dosbarthu grantiau i werth cyfanswm o £300,000 y flwyddyn. Mae’r grantiau’n amrywio o £250 i £2,000 gyda chyfartaledd o tua £1000. Cymhwysedd: Projectau cymdeithasol a chymunedol a phrojectau cadwraeth amgylcheddol yng Nghymru Dyddiad cau: Ystyrir ceisiadau ym mis Ebrill a mis Hydref. Fel arfer, y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ym mis Ebrill yw wythnos gyntaf mis Mawrth ac wythnos gyntaf mis Medi ar gyfer gwneud cais ym mis Hydref. Gwnewch gais: Guidelines for Applicants – The Oakdale Trust

Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby – Cyfleuster Diweddaraf Caerdydd

Ym Mhencadlys rheoli gwastraff, rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod y ganolfan ailgylchu newydd yn Ffordd Lamby ar agor yn swyddogol! Y ganolfan ailgylchu newydd gwerth £1.2m yn Ffordd Lamby yw’r fwyaf yn y brifddinas bellach, gyda lle ar gyfer wyth gwaith yn fwy o geir ar y safle safle ar unrhyw un adeg nag a fu gynt. Mae gan y safle newydd yn Ffordd Lamby 20 cynhwysydd gwastraff gwahanol sy’n gallu casglu llu o gynhyrchion gwahanol i’w hailgylchu gan gynnwys deunyddiau newydd; plastig caled, carpedi, teiars a ffenestri UpVC. Oherwydd hynny, bydd yn haws nag erioed i ailgylchu mwy nag erioed! Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glan, Ailgylchu a’r Amgylchedd: “Mae’r cyfleuster hwn wedi’i ddylunio fel y gall y cyhoedd wahanu cymaint o gynhyrchion â phosibl i’w hailgylchu ac mae hynny’n bwysig oherwydd mae mwy ohonom ni yn trio gwneud popeth yn ein gallu i helpu’r blaned.” Os nad ydych chi erioed wedi defnyddio canolfan ailgylchu o’r blaen, mae amrywiaeth enfawr o bethau y gallwch eu hailgylchu yng Nghaerdydd nad oes modd eu hailgylchu drwy’r gwasanaethau casglu bagiau gwyrdd. Felly os ydych yn taflu bylbiau goleuadau, metel sgrap neu eitemau trydanol (ymhlith llawer o […]

Aelod mwyaf anarferol staff Lamby Way.

Os ewch chi heibio Depo Lamby Way, efallai fe welwch un o’n haelodau tîm mwy anarferol – ein cyfeillion pluog, sef Hebogiaid Harris. Nid pob gweithle sydd ag adar ysglyfaethus ar waith, felly cawsom sgwrs â’r Hebogydd i ddysgu ychydig mwy… Pam mae Hebogiaid ar ddyletswydd yn y safle tirlenwi? Yn wreiddiol, cyflwynwyd yr hebog i reoli nifer y gwylanod yn y safle tirlenwi. Ar ôl cau’r safle tirlenwi i wastraff gweithredol, symudodd yr HEBOG at yr adran CAD yn Lamby Way, gan fod y gwylanod yn bwydo oddi ar y gwydr yno yn benodol. Mae angen rheoli adar i ryw raddau o dan drwydded Atal a Rheoli Llygredd Integredig Lamby Way. Pa mor bell y gall eich Hebog hedfan cyn bod angen iddo fynd yn ôl at y triniwr? Mae’r safle tirlenwi’n rhyddhau digon o wres fel y gall gynhyrchu ei gerrynt thermal ei hun, ac o ganlyniad i hyn, gall yr hebog barhau i hedfan gan ddefnyddio dim ond ychydig o egni am fwy nag awr ar y tro. Pam ydym ni’n dal i ddibynnu ar Hebog i gyflawni’r swydd hon yn yr unfed ganrif ar hugain? Y gwir amdani yw mai’r hebog yw’r creaduriaid gorau ar gyfer […]

Cymru yw’r drydedd wlad orau am ailgylchu!

Pe bai ailgylchu’n gamp gystadleuol, mae’n ymddangos y byddem ar y podiwm! Digon aml y byddwn yn clywed storïau yn y newyddion am gyfraddau ailgylchu anhygoel gwledydd fel Sweden, sydd wedi cyhoeddi cyfradd ailgylchu o 99%. Serch hynny, dim ond drwy ystyried gwastraff gweddilliol sy’n cael ei losgi i adfer ynni y mae’r gyfradd enfawr hon yn wir. Mae’n rhaid bod hynny’n cael ei ystyried yn Sweden, ond yng Nghymru, nid ydym yn ei gynnwys o dan ailgylchu, er bod gwastraff gweddilliol yn cael ei brosesu yn y ffordd honno yng Nghaerdydd. Felly mae ystyried cyfraddau ailgylchu’n broblemus, gan fod gwahaniaethau mawr rhwng gwledydd yn yr hyn y maent yn categoreiddio o dan ailgylchu. Serch hynny, mae sefydliad Eunomia Research and Consulting wedi cyhoeddi adroddiad sy’n mynd i’r afael â’r gwahaniaethau hyn i greu tabl sy’n cymharu gwledydd y byd yn ôl ailgylchu gan ddefnyddio un set o ddulliau adrodd. Ac mae’r newyddion i ni’n dda… *Mae GST yn sefyll am Gwastraff Solet Trefol. Mae’r Almaen wedi gwneud cystal â’i henw gan fachu’r safle cyntaf, mae Taiwan yn ail, a chan fod ganddo economi gweithgynhyrchu i raddau helaeth, mae pwyslais mawr ar gyfrifoldeb y cynhyrchwr. Felly mae ailgylchu’n rhan o’r […]

Erthygl Arbennig! Ynni o Wastraff

Oeddech chi’n gwybod bod gwastraff nad ydyw’n bosibl ei ailgylchu yng Nghaerdydd yn cael ei ddefnyddio i greu trydan? Mae Cyfleuster Adennill Ynni Caerdydd sy’n cael ei redeg gan Viridor yn delio â 350,000 tunnell o wastraff gweddilliol bob blwyddyn, gan greu 30MW o drydan. Mae hynny’n ddigon i greu ynni ar gyfer 50,000 o gartrefi! Mae ‘na dipyn o wyddoniaeth yn sail i’r dechnoleg ddiweddaraf yma, felly dyma Mark Poole o Viridor i esbonio mwy. Beth yw eich swydd yn Viridor? Rheolwr y Ganolfan Addysgol a Buddion Cymunedol. Fi sy’n trefnu’r ymweliadau i bob safle – gan bawb o ysgolion cynradd i wleidyddion. Rhan o fy swydd yw helpu i hybu Cronfa Gymunedol Caerdydd mewn partneriaeth â’r Prosiect Gwyrdd. Mae’r gronfa’n cyfrannu hyd at £50,000 y flwyddyn i sefydliadau elusennol lleol Mae hynny’n swnio’n gyffrous. Faint o gymunedau sydd wedi derbyn cymorth o’r gronfa fuddion gymunedol eisoes? Rydym wedi helpu 16 o sefydliadau hyd yn hyn eleni, ac wedi cyfrannu £37,261. Mae gweithio gyda chymunedau yn rhan bwysig o fy swydd ac rydym yn gwirfoddoli ein gwasanaethau i sefydliadau yn ein hardal, fel Cadw Sblot yn Daclus, drwy helpu i gasglu sbwriel gyda’r gymuned. Pam fod Adennill Ynni yn […]

Diwrnod ym mywyd Swyddog Gorfodi Gwastraff

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae ein tîm Addysg a Gorfodi Gwastraff yn y Gwasanaethau Cymdogaeth  yn ei wneud yn y Ddinas? Wel, er mwyn sicrhau bod ein Dinas yn edrych yn lân a thaclus mae gennym dîm o Swyddogion pwrpasol sy’n gweithio rhwng 6am ac 11pm, allan ar y strydoedd bob dydd yn delio â throseddau sy’n ymwneud â gwastraff. Mae’r swyddogion yn gweithio mewn gwahanol wardiau ledled Ddinas; maen nhw’n sefydlu cysylltiadau â chymdogaethau, busnesau lleol ac yn meithrin perthnasau gyda chymdogaethau a thrigolion i sicrhau y caiff gwastraff ei waredu yn y ffordd gywir er mwyn gwella golwg ein strydoedd. Mae ‘r swyddogion yn delio â deddfwriaeth sy’n deillio o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, gan gynnwys troseddau sy’n ymwneud â gwastraff megis troseddau Adran 46, pan fo aelwyd â hanes o gyflwyno gwastraff i’w gasglu yn anghywir.  Mae hyn yn golygu rhoi cyflwyno gwastraff ar y diwrnod anghywir neu roi gwastraff i’w gasglu wrth ochr y bin olwynion.  Pan fo trigolion yn mynd yn groes i hysbysiad adran 46 a bod tystiolaeth wedi’i gasglu yn eu herbyn,  caiff hysbysiad tâl cosb o £100 ei gyflwyno am y drosedd yn hytrach na bwrw ati i erlyn y […]

Erthygl Arbennig Ailwampio, Adnewyddu, Ailgylchu.

Yma yng Nghaerdydd mae llawer o bobl anhygoel yn gweithio ar brojectau anhygoel sy’n ymwneud â chynaliadwyedd.  Mae Gweithdy Beiciau Caerdydd yn ganolfan ailgylchu beiciau wych sydd wedi ei lleoli ychydig oddi ar Daith Taf. Mae’n adnewyddu beiciau a adawyd neu nad sydd eu hangen mwyach gan roi bywyd newydd iddynt.  Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi bod yn rhoi beiciau o’n Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref i’r ganolfan ers peth amser bellach.  Fe aethon ni ar drywydd Cydlynydd y Gweithdy, Jon Howes, i ddarganfod mwy. Jon, allwch chi ddweud ychydig wrthym am eich gwaith gyda Gweithdy Beiciau Caerdydd? Fi yw Cydlynydd y Gweithdy, sy’n chwip o deitl am swydd amrywiol dros ben. O ddydd i ddydd bydda i’n sicrhau fod y gweithdy yn rhedeg mor effeithiol ag y bo modd; rheoli staff a rotas gwirfoddolwyr, recriwtio gwirfoddolwyr, cynnal lefelau stoc, cadw trefn ar y gweithdy ayb. Bydda i hefyd yn delio gydag ymholiadau gan y cyhoedd o safbwynt gwerthiannau beiciau, rhoddion a thrwsio, yn ogystal â rhedeg y gwerthu, casglu a thrwsio hefyd. Sawl beic dderbyniwch chi bob mis gan y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref a beth sy’n digwydd iddyn nhw? Mae’n debyg ein bod ni’n casglu tua 40 […]

Ffocws ar wastraff Caerdydd.

Ydych chi erioed wedi meddwl am beth yn union sydd ym miniau cartrefi a biniau sbwriel Caerdydd?  Naddo mae’n debyg, ond yma yng Nghyngor Dinas Caerdydd, mae cynnwys eich bin yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni i sicrhau bod y gwasanaethau rydym yn eu darparu yn adlewyrchu arferion gwastraff newidiol y ddinas. Rydym yn defnyddio techneg o’r enw Dadansoddiad Cyfansoddiad lle rydym yn llythrennol yn trefnu cynnwys y biniau gyda’n dwylo i mewn i gategorïau gwahanol.   Nid yw’n swydd braf ond mae’n golygu eich bod yn gallu gweld faint o’r pethau cywir sy’n mynd i mewn i’r bin cywir a chreu ymgyrchoedd penodol i helpu pobl i ailgylchu mwy. Nid oes angen i chi boeni amdanom yn mynd trwy eich sbwriel.   Rydym yn cysylltu â’r holl drigolion y gallai’r astudiaethau hyn effeithio arnynt cyn iddynt ddechrau. Mae gwaith dadansoddi fel hyn yn digwydd ledled y DU ac mae’r sefydliad cynaliadwyedd cenedlaethol WRAP, sy’n astudio cyfansoddiad sbwriel strydoedd y ddinas (o finiau a sesiynau codi sbwriel) ar hyn o bryd, yn ein helpu yng Nghaerdydd.  Bydd hyn yn ein helpu i ddeall pa fath o wastraff rydym yn ei waredu pan ydym allan o’n cartrefi a bydd fwy na thebyg yn […]

Mae eich Gwastraff bwyd yn cael ei ailgylchu yma yng Nghaerdydd!

Mae Triniaeth Gwastraff Bwyd yn dod i Gaerdydd Y peth gorau allwn ni ei wneud gyda’n bwyd yw ei fwynhau.  Ond ni ellir osgoi peth gwastraff bwyd ac ydych chi erioed wedi ystyried beth sy’n digwydd i gynnwys eich cadis bwyd brown?  Yng Nghaerdydd, rydym yn troi gwastraff bwyd yn fiodanwydd carbon niwtral trwy broses a elwir Treuliad Anaerobig.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut mae Treuliad Anaerobig yn gweithio yma. Mae’r broses yma yn digwydd yma yng Nghaerdydd, gan gadw milltiroedd cludiant cyn ised â phosib. Mewn gwirionedd mae eich gwastraff bwyd yn creu digon o ynni adnewyddadwy i roi ynni i 400 o dai, gan droi gwastraff yn adnodd, a bod yn llesol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd Agorodd y cyfleuster yn swyddogol gyda digwyddiad dathliadol ar 8 Mawrth 2017.  Yn y digwyddiad hwn, a oedd yn dechrau yn Neuadd y Ddinas ac yn gorffen yn safle Kelda, cafodd plac ei ddadorchuddio. Wyddech chi y gallwch ailgylchu’r holl fwydydd crai a heb eu coginio yn eich cadi bwyd brown a bod ailgylchu 6 bag te yn creu digon o ynni i ferwi’r tegell am baned arall?   Cyhoeddedig: 31/03/2017

Canolfan Addysg Viridor

Erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd i’ch gwastraff cyffredinol ar ôl i ni ei nôl? Yma yng Nghaerdydd rydym yn anfon eich holl wastraff cyffredinol i llosgydd (neu Gyfleuster Adfer Ynni) yn Sblot, sy’n cael ei redeg gan gwmni o’r enw Viridor. Mae’r Cyfleuster Adfer Ynni hwn ym Mharc Trident wedi’i ddefnyddio gan Gyngor Dinas Caerdydd ers 2014, sy’n golygu nad oes unrhyw ran o’ch gwastraff wedi myn di safle tirlenwi ers hynny. Gall y cyfleuster ddelio â hyd at 350,000 tunnell o wastraff cyffredinol bob blwyddyn! Yma maen nhw’n llosgi’ch holl wastraff nas ailgylchwyd, ac yn defnyddio ynni’r gwres a grëir i bweru 50,000 o dai. Os hoffech ddysgu rhagor am yr hyn sy’n digwydd yn y Cyfleuster Adfer Ynni, gallwch drefnu trip ysgol i’r Ganolfan Ymwelwyr gyfoes. Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am drefnu trip yma.   Cyhoeddedig: 10/01/2017

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd